สำหรับคนไทย

 • ที่อยู่:
  Romaina Rollanda 3/481, 16000 Prague 6- Bubenec
 • หมายเลขโทรศัพท์:
  (420) 220570055, 220571435, 220571735, 220571738
 • หมายเลขฉุกเฉินสำหรับคนไทย
  (420) 721776717
 • อีเมล:
  thai@thaiembassy.cz
 • เวลาทำการ:
  วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต)
  09.00-12.30 และ 14.00-17.00
 • เวลาทำการฝ่ายกงสุล วีซ่า และรับรองเอกสาร:
  วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต)
  09.00-12.00

 

  เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูต ::

  • เอกอัครราชทูต

  • ดูแผนที่สถานเอกอัครราชทูต

  • วันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ปี 2561

  • ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังการถูกล้วงกระเป๋าและลักขโมยทรัพย์สินในสาธารณรัฐเช็ก

  งานหนังสือเดินทาง ::

  • ขอเล่มหนังสือเดินทางใหม่/หนังสือเดินทางสูญหาย

  • กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกลักขโมย

  • งานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ

  • การขอหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง (กรณีอยู่ต่างประเทศ)

  • คู่มือประชาชน เรื่องงานหนังสือเดินทาง

  งานสัญชาติและนิติกรณ์ ::

  • การเปลี่ยนคำนำหน้า “นาง” และ “นางสาว”

  • ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงาน

  • การรับรองสัญญาจ้างงาน (มีผลบังคับใช้ 12 มกราคม 2560)

  • การรับรองเอกสาร

  • ขอหนังสือรับรองความประพฤติ

  • ขอหนังสือมอบอำนาจในต่างประเทศ

  • ขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  งานทะเบียนราษฏร์ ::

  • สูติบัตร

  • เอกสารสำหรับทำสูติบัตรไทยและหนังสือเดินทางของเด็ก

  • สมรส

  • การจดทะเบียนสมรส

  • หย่า

  • มรณบัตร

  งานบัตรประชาชนไทย ::

  • บัตรประชาชนไทย

  การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ::

  • แบบฟอร์มขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

  • แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  • การขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

  ข้อมูลประเทศ ::

  • สาระน่ารู้ก่อนเดินทางมาสาธารณรัฐเช็ก

  • ข้อมูลสาธารณรัฐเช็ก

  ชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐเช็ก ::

  • คู่มือคนไทยในสาธารณรัฐเช็ก (1/2)

  • คู่มือคนไทยในสาธารณรัฐเช็ก (2/2)

  • แบบฟอร์มรายงานตัวต่อสถานเอกอัครราชทูต

  • ข้อมูลควรรู้เมื่อต้องการแต่งงานในสาธารณรัฐเช็ก

  • ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการจ้างแรงงานจากประเทศไทย

  • ข้อควรรู้ในการพำนักอาศัยและทำงานในสาธารณรัฐเช็ก

  • รายชื่อประเทศซึ่งผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

  • ข้อพึงระวังสำหรับคนไทยในเช็กที่ต้องการข้ามพรมแดนไปประเทศสมาชิกเชงเก้น

  • แผนปฏิบัติการอพยพคนไทยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในสาธารณรัฐเช็ก

  กฎหมายเช็กที่เกี่ยวข้องกับคนไทย ::

  • วีซ่าและใบอนุญาตพำนักในเช็ก

  • กฎหมายแรงงาน

  • กฎหมายครอบครัว

  • กฎหมายใหม่เรื่องการถือสัญชาติเช็ก

  • กฎหมายสัญชาติ


Top