ชุมชนคนไทยในเช็ก

  ข้อมูลน่ารู้สำหรับคนไทยในเช็ก ::

  • คู่มือคนไทยในสาธารณรัฐเช็ก (1/2)

  • คู่มือคนไทยในสาธารณรัฐเช็ก (2/2)

  • แบบฟอร์มรายงานตัวต่อสถานเอกอัครราชทูต

  • ข้อมูลควรรู้เมื่อต้องการแต่งงานในสาธารณรัฐเช็ก

  • ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการจ้างแรงงานจากประเทศไทย

  • ข้อพึงระวังสำหรับคนไทยในเช็กที่ต้องการข้ามพรมแดนไปประเทศสมาชิกเชงเก้น

  • ข้อควรรู้ในการพำนักอาศัยและทำงานในสาธารณรัฐเช็ก

  • รายชื่อประเทศและดินแดนซึ่งผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

  • แผนปฏิบัติการอพยพคนไทยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในสาธารณรัฐเช็ก

  กฎหมายควรรู้สำหรับคนไทยในเช็ก ::

  • วีซ่าและใบอนุญาตพำนักในเช็ก

  • กฎหมายแรงงาน

  • กฎหมายครอบครัว

  • กฎหมายใหม่เรื่องการถือสัญชาติเช็ก

  • กฎหมายสัญชาติ


Top