บริการด้านกงสุล

  งานหนังสือเดินทาง ::

  • ขอเล่มหนังสือเดินทางใหม่/หนังสือเดินทางสูญหาย

  • กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกลักขโมย

  • งานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ

  • แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม กรณีผู้เยาว์ (กรณีอยู่ต่างประเทศ)

  • คู่มือประชาชน เรื่องงานหนังสือเดินทาง

  งานสัญชาติและนิติกรณ์ ::

  • การเปลี่ยนคำนำหน้า “นาง” และ “นางสาว”

  • ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงาน

  • การรับรองสัญญาจ้างงาน (มีผลบังคับใช้ 12 มกราคม 2560)

  • การรับรองเอกสาร

  • ขอหนังสือรับรองความประพฤติ

  • ขอหนังสือมอบอำนาจในต่างประเทศ

  • ขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  งานทะเบียนราษฎร์ ::

  • สูติบัตร

  • เอกสารสำหรับทำสูติบัตรไทยและหนังสือเดินทางของเด็ก

  • สมรส

  • การจดทะเบียนสมรส

  • หย่า

  • มรณบัตร

  งานบัตรประชาชนไทย ::

  • บัตรประชาชนไทย

  กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ::

  • ประกาศและใบสมัคร

  การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ::

  • แบบคำลงทะเบียน ส.ส.๑/๗(นร)

  • หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.๑/๘)


Top