เช็กจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ covid (สีแดงเข้ม)

02/08/2021
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เช็กได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศความเสี่ยงสูงมาก (very high risk - สีแดงเข้ม) ในการติดเชื้อ covid-19
เช็กจำกัดวัตถุประสงค์ในการเข้าเมืองของผู้ที่จะเดินทางจากประเทศสีแดงเข้ม โดยอนุญาตเฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีใบอนุญาตพำนักถาวรในเช็กหรือประเทศกลุ่ม EU+
(2) สมาชิกครอบครัว/คู่ชีวิต (partner) ของพลเมืองเช็กหรือคนชาติประเทศ EU+ ที่พำนักอยู่ในเช็ก
(3) การเดินทางเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของเช็ก
(4) ผู้ทำงานด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
(5) กรณีฉุกเฉิน เช่น การพบแพทย์ซึ่งนัดไว้แล้ว คำสั่งศาล
(6) นักกีฬาและศิลปินอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าร่วมงานด้านกีฬาและวัฒนธรรม
(7) นักการทูต
(8 ) ผู้เป็นส่วนหนึ่งของทีมกู้ภัย
ผู้ที่อยู่ในข่ายข้างต้น จะต้องดำเนินการดังนี้
(1) กรอก arrival form ตาม link https://plf.uzis.cz/ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่ที่จะพำนักในเช็กภายใน 14 วันหลังจากเดินทางมาถึง เพื่อแสดงต่อสายการบิน และ ตม.เช็ก (หากได้รับการขอ)
(2) ก่อนเดินทางมายังเช็ก จะต้องมีผลตรวจ covid แบบ antigen ภายใน 48 ชม. หรือแบบ PCR ภายใน 72 ชม. ยกเว้นเด็กอายุระหว่าง 6 – 12 ปี
(3) ภายหลังจาก 5 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันที่เดินทางมาถึงเช็ก จะต้องแสดงผลตรวจแบบ PCR ต่อทางการ สธ.เช็ก และแยกตนเองออกจากผู้อื่น (self-isolation) จนกว่าจะได้รับผลตรวจ
(อย่างไรก็ดี ผู้ที่หายป่วยจาก covid-19 เป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน และผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจากประเทศกลุ่ม EU+ จะได้รับการยกเว้นในการแสดงผลตรวจ covid ตามข้อ (2) และ (3))

Top