โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย

17/08/2016

สถานเอกอัครราชทูตขอเชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยเชิญชวนร่วมส่งเรื่องราวความภาคภูมิใจ และความดีงามจากทั่วทุกภาคสำหรับนำไปจัดทำเป็นคลังข้อมูลเพื่อเผยแพร่ สร้างค่านิยมร่วมปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสความรักและหวงแหนในชาติในหมู่คนไทย

 

ผู้ใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งเรื่องสั้น ความยาวไม่เกิน 200 คำ พร้อมคลิปวีดิโอขนาดไม่เกิน 15 MB หรือรูปภาพขนาด 1 – 5 MB ผ่านการลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.theprideofthailand.comของโครงการฯ หรือส่งจดหมาย/ ไปรษณียบัตร เล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจที่ต้องการนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 200 คำ พร้อมภาพถ่ายขนาดไม่ต่ำกว่า 5 * 7 นิ้ว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ไปยัง

โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย

ตู้ ปณ. 1 ปณส. คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) สามารถเลือกเครื่องหมายโครงการแบบออนไลน์ (Online Badge) ติดบนรูปโปรไฟล์ในช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ที่ร่วมโครงการ 100,000 คนแรกจะได้รับเข็มเครื่องหมายสัญลักษณ์โครงการฯ เป็นที่ระลึก

 

 


Top