สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศแถลงการณ์สำนักพระราชวัง

11/03/2016

เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 ดังแนบ มา ณ ที่นี้ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559


Top